Normatīvie akti:

https://likumi.lv/ta/id/12607-noteikumi-par-bistamajam-iekartam

https://likumi.lv/ta/id/319443-ekspluatejamu-eku-energoefektivitates-minimalas-prasibas

https://likumi.lv/ta/id/311068-par-sadzives-atkritumu-apsaimniekosanu-rigas-pilseta

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums